Obchodní podmínky / Přepravní podmínky

 

Podnikatel Ing. Drahoš Křivý, místem podnikání Velešovice 277, 683 01 Rousínov u Vyškova, IČ: 02644746 - dle registrace je NEPLÁTCE DPH (dále jen „dopravce“). Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ ve Slavkově u Brna.

 

 

Článek 1. Všeobecné informace

Dopravce provozuje podnik v oboru silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče pod označením Ing. Drahoš Křivý, obchodním označením CAR travel – osobní přeprava . V rámci provozu shora uvedeného podniku dopravce poskytuje následující služby:

 

Osobní přeprava

Uvedená služba zahrnuje individuální přepravu osobními vozy nebo mikrobusy s možností odvozu přímo z místa bydliště. Služba je provozována jako nepravidelná osobní přeprava, která je závislá na cílovém místě, počtu ujetých kilometrů a délce čekací doby. Tento druh přepravy se dále dělí na službu:
 

Krátká či dálková osobní přeprava

 • jedná se o přepravu jedné či více osob bez ohledu na čekací dobu (čekací dobu si určuje objednatel); k této přepravě dopravce vždy využívá osobní automobil luxusní třídy (např. Škoda Superb) s řidičem hovořícím v českém, případně anglickém jazyce.

 

Kurýrní služby

 • v rámci této služby dopravce provádí klasickou přepravu zboží, dokumentů a materiálu na krátké i dlouhé vzdálenosti; k přepravě využívá dopravce osobní vozy.

 

 

Článek 2. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s ust. § 273 odst. 1 obchodního zákoníku (dále též jen „ObchZ“) a upravují smluvní vztah mezi dopravcem a objednatelem všeobecně. Pokud ustanovení konkrétní smlouvy nestanoví jinak, přeprava osob nebo nákladu bude realizována podle těchto obchodních podmínek a na základě doručené objednávky. Předmětem plnění je přeprava osob nebo nákladu podle požadavků objednatele dle uzavřené smlouvy o přepravě nebo podle údajů uvedených v objednávce. Podkladem pro vyúčtování ceny za přepravu je vždy aktuální ceník dopravce není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Dopravce realizuje přepravu osob a nákladu dle požadavku objednatele za splnění podmínky, že:

 • mezi dopravcem a objednatelem byla uzavřena smlouva o přepravě osob nebo nákladu,
 • objednatel realizoval objednávku písemně (dopisem, faxem, emailem).

K realizaci sjednaného druhu přepravy pro objednatele, který má s dopravcem uzavřenu rámcovou smlouvu dopravce přistoupí rovněž na základě telefonické objednávky s následným potvrzením objednávky dopisem, faxem nebo emailem a to nejpozději do dvou pracovních dnů.

 

 

Článek 3. Realizace přepravy

 

1.         Kurýrní služby- přeprava nákladu

Dopravce převezme náklad dle dohody s objednatelem v místě a čase uvedeném ve smlouvě nebo v objednávce s tím, že náklad bude doručen třetí osobě dle objednatelem určeného modulu přepravy. Podmínky přepravy jsou uvedeny v přepravním listu, který potvrdí odesilatel i dopravce ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží dopravce, odesilatel a příjemce nákladu. Dodací lhůta plyne pouze v pracovní dny, není-li ujednáno jinak. Výjimkou, ovlivňující dodací lhůty jsou okolnosti, které nemůže dopravce ovlivnit, tzv.vis major, tedy i živelné pohromy a pod. Dodací lhůta k doručení převzatého nákladu je vždy uvedena v objednávce na přepravu. Přepravy do a ze zahraničí podléhají odlišnému dodacímu režimu, lišícímu se podle země příjemce nebo odesilatele dle místně příslušných podmínek (jiné státní svátky a překážky v dopravě – např. celní, v porovnání s podmínkami v České republice). Z těchto důvodů se uvedené mezinárodní přepravy řeší osobními dohodami případ od případu. Pro přepravy do a ze zahraničí platí dodací lhůta do 24 hodin po ukončení celního řízení. Odesilatel (objednatel) musí podat zásilku (náklad) k přepravě v takovém obalu, jaký uvádějí platné normy na přepravu zásilek v nákladní dopravě, tj. v přepravních obalech, odpovídajících nárokům přepravy (otřesy, běžné znečištění, kontakt s jinou zásilkou, prašnost, hlučnost, teplotní výkyvy, apod.) K přepravě se nepřijímá nedostatečně nebo oproti obchodním zvyklostem neobvykle zabalené zboží, zboží zvláštní ceny (peníze, ušlechtilé kovy, umělecké předměty), nepojištěné dokumenty mimořádné hodnoty, zvířata, zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu a nebezpečné zboží. Pokud si zákazník přeje přepravit zboží, které neodpovídá podmínkám předchozího odstavce, může dopravce takovou přepravu se zákazníkem projednat a zajistit, avšak mimo rámec těchto Obchodních podmínek a též za jiných cenových podmínek. Dopravce za podmínky neporušeného a nepoškozeného obalu neodpovídá za stav a úplnost obsahu zásilky. Z tohoto důvodu údaje, týkající se vnitřního obsahu nebo kvality obsahu zásilky, o kterém se systém a dopravce nemají možnost přesvědčit, nezavazují dopravce z hlediska jeho odpovědnosti. V případě, že odesilatel hradí přepravné, je dopravce, resp. řidič, přebírající zásilku, oprávněn převzít platbu v hotovosti jménem a na účet dopravce na základě potvrzeného daňového dokladu. Stejně to platí v případě, že přepravné platí příjemce, kde doručující řidič (dopravce) postupuje obdobně. Přepravné a případné jiné poplatky se hradí u soukromých osob v hotovosti. U právnických a fyzických osob - podnikatelů - v hotovosti nebo fakturou dle uzavřené smlouvy. V případě, že plátcem je příjemce, tak platí přepravné a případné jiné poplatky na základě přepravního listu a vyúčtování, které mu při doručení zásilky předloží dopravce.

 

2.         Přeprava osob

Přepravu osob dopravce provádí vždy dle objednávky nebo v rozsahu uzavřené smlouvy o přepravě.

U přepravy osob v rámci kalendářního dne je objednatel rovněž oprávněn změnit původně objednanou dobu přepravy, maximálně však o 60minut dopředu či dozadu od stanoveného termínu. Objednatel má právo na přepravu zavazadel o celkové hmotnosti 50 kg. V případě překročení hmotnosti zavazadel dle předchozí věty, jakož i maximální doby přepravy a čekání dle věty první, je objednatel povinen uhradit příplatek dle aktuálního ceníku; obdobně bude postupováno v případě, kdy objednatel změní původně objednanou dobu přepravy.

 

 

Článek 4. Cena za přepravu a platební podmínky

Nebude-li sjednána cena za přepravu jiná, platí vždy ceny podle aktuálního ceníku přepravy zveřejněného dopravcem na jeho internetové adrese www.cartravel.cz. Objednatele, kteří mají s dopravcem uzavřenu rámcovou smlouvu o přepravě, je dopravce povinen vyrozumět o změnách v cenách za přepravu vždy písemně, a to doporučeným dopisem, emailem nebo faxem. Dopravce přepravu realizuje, pokud není dohodnuto jinak, zásadně proti platbě v hotovosti, nebo na základě objednatelem potvrzené faktury nebo přepravního listu. Svou povinnost uhradit cenu za přepravu splní objednatel buď úhradou v hotovosti k rukám dopravce, resp. řidiče, nebo dnem, kdy bude dlužná částka připsána na bankovní účet dopravce. Objednatel je oprávněn zrušit objednanou přepravu s tím, že je povinen uhradit dopravci storno poplatek podle platného ceníku dopravce, nedohodnou-li se účastníci jinak. Obdobně bude dopravce postupovat v případě, kdy objednatel nebo cestující, pro které objednatel přepravu zajišťuje, k přepravě nenastoupí ve sjednaném místě a termínu. V případě prodlení s úhradou ceny za přepravu objednatel uhradí dopravci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nezaniká dopravci nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou ceny za přepravu nebo vedlejších plateb. Dopravce si dále vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky, dále odejmout objednateli právo na poskytované slevy a příp. odstoupit od přepravní smlouvy, pokud objednatel neplní řádně své platební povinnosti.

 

 

Článek 5. Práva cestujícího, povinnosti cestujícího, podmínky přepravy dětí

 

Práva cestujícího

Cestující má právo na bezpečnou přepravu v souladu s právními předpisy platnými v ČR do místa, které určí. Cestující má právo určit trasu přepravy, pokud je v souladu s právními předpisy platnými v ČR, požadovat po řidiči doklad o zaplacení a kdykoliv ukončit přepravu vozu. 

 

Povinnosti cestujícího

Cestující je povinen dbát pokynu řidiče ohledně zajištění bezpečnosti přeprav i přepravy samotné. V případě závažných důvodu je cestující povinen na pokyn řidiče vystoupit z vozidla.

 

Cestující je povinen při přepravě použít bezpečnostní pás, a to po celou dobu přepravy, počínaje nastoupením do vozidla a konče vystoupením z vozidla.

 

V zájmu zachování bezpečnosti není cestujícímu v průběhu přepravy dovoleno:

 • jakkoli zasahovat do řízení vozidla,
 • udělovat řidiči pokyny k jízdě, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu) nebo k porušení jiných právních předpisů (např. vyžadovat zastavení vozidla v místech označených dopravní značkou zákaz zastavení, vyžadovat vjezd vozidla do místa označených dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel apod.),
 • otevírat dveře vozidla během jízdy, bránit jejich otevírání či zavírání, nastupovat nebo vystupovat, pokud je vozidlo v pohybu, vyklánět se z oken,
 • vyhazovat z vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven
 • nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno,
 • znemožňovat či ztěžovat řidiči bezpečný výhled z vozidla či jinak zasahovat do prostoru řidiče,
 • chovat se hlučně, hlasitě reprodukovat hudbu či se chovat nepřístojně k řidiči,
 • jíst ve vozidle, kouřit a používat či užívat omamné či jiné psychotropní látky,
 • znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem, nebo jiným způsobem poškozovat vozidlo,
 • pokládat zavazadla na sedadla.

 

Podmínky přepravy dětí

Děti do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce.

 

Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm jsou přepravovány pouze v dětské autosedačce. Objednavatel se zavazuje oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm s dostatečným předstihem a zajistit si vlastní autosedačku odpovídající váze a výšce dítěte. Při přepravě dítěte v autosedačce musí být dodržovány podmínky výrobce pro umístění autosedačky ve vozidle.

 

 

Článek 6. Práva a povinnosti řidiče

 

Práva řidiče

Řidič je oprávněn odmítnout přepravu při nesplnění podmínek uvedených v článku 7 přepravních podmínek(obchodních podmínek) nebo v případě překročení max. zatížení vozidla či překročení maximálního počtu přepravovaných osob než je dovoleno v TP vozidla.

 

Řidič je oprávněn ukončit přepravu při ohrožení či omezení práv řidiče nebo v případě zásahu klienta do řízení vozu. Klient je v takovém případě povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a veškeré případně vzniklé škody.

 

Povinnosti řidiče

Řidič je při odvozu klienta povinen zejména dodržovat všechny předpisy a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou škodu.

 

Řidič je povinen v případě, že ho o to klient požádá, pomoct klientovi s nástupem dovozu a s uložením zavazadel.

 

 

Článek 7. Zamítnutí přepravy

Řidič osobního auta dopravce připraveného k přepravě může odmítnout provést přepravu jestliže:

a) trasa dopravní cesty nebo její cíl navrhovaný cestujícím, nebo chování cestujícího vzbuzuje obavu řidiče o jeho bezpečnost nebo zdraví nebo podezření, že nemá v pořádku doklady na přepravu do zahraničí,
b) cestující je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí znečištění nebo poškození osobního auta dopravce, nebo obtěžování řidiče během přepravy,
c) cestující se chová agresivně, nebo je ozbrojený, nebo jinak vzbuzuje obavy o bezpečnost řidiče,
d) cestující zavazadla, která svou četností, velikostí, nebezpečím pro lidi, není vhodná pro přepravu osobním autem, nebo která by mohla poškodit nebo znečistit osobní auto dopravce,
e) cestující hodlá přepravovat zvířata, která vzhledem ke své velikosti, agresivitu, četnost nebo výstroj nejsou vhodné pro přepravu osobním autem.

 

 

Článek 8. Odstoupení od smlouvy


1. Dopravce může od uzavřené přepravní smlouvy odstoupit pokud nejsou objednatelem splněny podmínky přepravní smlouvy nebo obchodní podmínky.
2. Řidič dopravce může od uzavřené přepravní smlouvy odstoupit jestliže cestující během přepravy ohrožuje jeho bezpečnost, znečišťuje interiér vozu, bezdůvodně mění trasu a cíl přepravy nebo jinak vzbuzuje obavy o bezpečnost řidiče.
3. Cestující nebo objednavatel může od uzavřené přepravní smlouvy odstoupit, pokud dopravce nebo řidič dopravce porušil smluvní podmínky nebo podmínky přepravního řádu.

 

 

Článek 9. Reklamace, uplatňování práv na náhradu škody

Dopravce je pojištěn z titulu přepravní smlouvy u svého pojišťovacího ústavu s tím, že přepravovaný náklad je pojištěn od místa převzetí do místa dodání zásilky na území České republiky. Reklamace je možné podat pouze písemně u dopravce. V reklamaci musí objednatel vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Musí připojit doklady opravňující jeho nárok a správnost požadované náhrady škody, především doklad o zaplacení částky, kterou si nárokuje, stejnopis zápisu o škodě a u přepravy nákladu rovněž příslušný díl přepravního listu. Zápis o škodě musí splňovat náležitosti dle ust. § 71 a násl. vyhl. č. 133/1964 Sb. Lhůty na uplatnění práv jsou dány silničním přepravním řádem (vyhl. 133/1964 Sb.) a jsou závazné pro všechny přepravy provozované dopravcem. V případě pozdního doručení zaviněného dopravcem, může objednavatel požadovat slevu ve výši 5 % z ceny přepravného za každý den prodlení až do výše zaplaceného přepravného. Jestliže by pozdním doručením zásilky mohla vzniknout škoda, odpovídá za ni dopravce pouze v případě, že byl nejpozději při převzetí zásilky na možnost vzniku škody prokazatelně písemně upozorněn.

 

 

Článek 10. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou dílnou součástí uzavřené přepravní smlouvy a jsou vztaženy pro všechny právní vztahy, vzniklé v rámci přepravních služeb poskytovaných dopravcem. Jsou zpracovány v souladu s platnými právními normami České republiky a s jejich zněním se objednatel seznamuje na internetových stránkách dopravce (www.catravel.cz) a také jsou jako součást přepravního listu. Všechny subjekty, které navazují právní vztahy v rámci přepravy realizované dopravcem, berou tyto podmínky na vědomí a zavazují se je dodržovat.

 

Všechna práva a povinnosti vzniklé z uzavřených přepravních smluv se dále řídí platnými právními předpisy pro oblast dopravy, zejména:

 

vyhláškou Ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb. o silničním přepravním řádu ve znění změn a doplňků,

            Občanským zákoníkem, především ustanoveními §§ 765 – 773,

            Obchodním zákoníkem, především ustanoveními §§ 610 – 629.

 

Tyto podmínky jsou platné a závazné pro období počínající dnem 1. 5. 2014 a končící jejich odvoláním, popřípadě nahrazením podmínkami novými.

 

 

Ve Velešovicích, dne 1. května 2014

Ing. Drahoš Křivý - CAR travel